fbpx

Mаксимизиране на печалбата посредством аутсорсинг.

ИНОВАТИВЕН АУТСОРСИНГ

Предмет на разглеждане на иновативния аутсорсинг са иновативните процеси на функциониране на аутсорсинг компании и структури.

Авторската концепция на Callboxs за иновативен аутсорсинг и акселерация предполага трансформирането на научното разглеждане на неговата основна функция: от пасивно – изпълнителска, осигуряваща поддръжка на бизнес процеси, които са неосновни за клиентите – в една от формите на иновативна дейност, която позволява извършване на широкомащабна поддръжка както на основни, така и на спомагателни търговски процеси и проекти, използващи иновативни инструменти и методологии.

Този подход определя перспективата за изучаване на иновативния аутсорсинг като интегративна дейност, включваща аутсорсинг и иновативни компоненти от гледна точка на нови форми, видове, направления и обхват на приложения. Това също така дава възможност да се разшири обхватът на практическото внедряване на аутсорсинга и да се използва, като един от ключовите инструменти за подобряване на ефективността на изпълнението на проекти и търговската поддръжка на бизнес процесите.

Целта на иновативния аутсорсинг е постигане на синергичен ефект в търговски, управленски, технически, технологични и други области на икономическата дейност.

Преходът от традиционното направление на аутсорсинга към иновативен диктува необходимостта от извършване на управленски, структурни, технологични и други трансформации във вътрешната и външната среда на функционирането на аутсорсинг компаниите. По-специално, това може да се прояви в клъстерна форма на организация.

Иновативната посока на развитие и динамиката на съвременния пазар, цифровизацията на икономиката, както и разширяването на спектъра от точки за приложение на аутсорсинг, актуализираха необходимостта от промяна на традиционните му видове и форми в иновативни. Практическото прилагане на актуализираната концепция за иновативен аутсорсинг ще спомогне за разширяване на възможностите за неговото използване в различни сектори на националната икономика, както и за развитието на иновативната посока на икономиката.

Изследванията и данните от практиката ни в предоставянето на BPO услуги, показаха силната необходимост от предоставянето на иновативно обслужване, както и задължителна диагностика и анализ на бизнес процесите на всеки клиент. Индивидуалният подход, базиран на конкретни данни от анализ и диагностика, ни позволяват разработване на индивидуална стратегия за конкретните нужди на всеки клиент, откриване на точката на растеж на компанията и по-бързото и мащабиране и оптимизация.

Използването на авторски, иновативни програми за BPO услуги / аутсорсинг на бизнес процеси /  ни позволява да подобряваме конкурентоспособността на нашите клиенти, като създаваме и имплементираме индивидуални подходи в техните бизнес процеси.

Callboxs успешно развива своята стратегия и работи изцяло за създаването на иновативен  акселерационен аутсорсинг.

Ако имате въпроси, моля свържете се с нас.